APPLICATION FORM UNDERGRADUATE PROGRAMS

Thông tin cá nhân
Ghi đúng họ, tên đệm, tên như trong Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
Family name/ Họ
Middle name(s)/ Tên đệm
Given name/ Tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Quốc tịch
Số hộ chiếu
Ngày hết hạn
Thông tin liên lạc
Home Address/ Địa chỉ liên lạc
Telephone Number/ Số điện thoại
Emergency Contact/ Thông tin người thân
Full Name/ Họ tên
Relationship/ Quan hệ
Telephone Number/ Số điện thoại
Email
Quá trình học tập
Names of High School Attended/ Tên trường THPT
Study Location/ Tỉnh hoặc thành phố
Year of Graduation/ Năm tốt nghiệp
Đăng ký chương trình học
Your First Language (Mother Tongue)/ Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn
Chứng chỉ tiếng Anh gần đây của bạn (nếu có)
Chứng chỉ tiếng Việt gần đây của bạn (nếu có)
Program/ Đăng ký chương trình học Please choose ONE program only/Vui lòng chỉ chọn MỘT ngành
Proposed field of study/ Đăng ký ngành học
Copy of High school Diploma
Copy of Hight School Academic transcript
Copy of ID card or passport (if any)
English or Vietnamese language certificate (if any)
Other supporting documents (if any)